דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 30122020

ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב 30.12.2020