1. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
    1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות ו/או תאגיד המים מי התנור, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהמועצה.
    2. בעל עסק ישלח לתאגיד המים מי התנור  ולמחלקת רישוי עסקים במועצה עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
    3. בעל עסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
    4. תוצאות הבדיקה השנתית יועברו על ידי העסק או הבודק המוסמך לתאגיד המים מי התנור ולמחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בעסק לחמש שנים לפחות.
    5. בעל עסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.