נגישות 

  1. מבקש רישיון לעסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
  2. במידה ובעל העסק אינו עומד בהוראות כאמור,  יגיש בעל העסק, למחלקה לשירותים עירוניים במועצה,  תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות.
  3.  מבקש הרישיון יישם את התוכנית כאמור.