תהליך קבלת רישיון עסק

  הגשת בקשה לרישיון עסק, נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה מיוחד. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

מאחר וקבלת רישיון העסק תלויה באישור מגורמים מאשרים חיצוניים, יתכן ותהליך קבלת הרישיון  יתמשך עד למילוי דרישות הגורם או תיקון הליקיים.

ביצוע מהיר של דרישות הגורמים המאשרים ע"י בעל העסק יביא לקבלת רישיון עסק בזמן קצר.

כל שינוי בעסק כגון: שינוי בעלים, צמצום או הרחבת שטח העסק, מעבר מקום, מחייב הודעה לרשות הרישוי ובדיקה האם יש צורך בהגשת בקשה חדשה או שינוי ברישיון העסק.

במעמד פתיחת הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

1.   צילום עמוד ראשון של חוזה שכירות למבנה או אישור בעלות למבנה.

2.   צילום תעודת זהות.

3.   פרשה טכנית המסבירה את הפעילות המתבצעת בעסק.

4.   מפה מצבית בקנה מידה 1:50 כולל סימון קווי מים, חשמל וביוב חתומה ע"י מהנדס.

כל המסמכים יוגשו ברורים ומודפסים.

לאחר פתיחת הבקשה, יאשר בעל העסק את הפרטים על גבי הבקשה ויחתום בעל העסק על בקשה לרישיון עסק.

תינתן לבעל העסק דרישה לתשלום אגרת רישיון עסק שסכומה נקבע בחוק.

לאחר תשלום האגרה יועברו בקשות להתייחסות לגורמי האישור הרלוונטיים לפריט הנדרש.

 עד 30 יום מיום פתיחת הבקשה.

גורם מאשר נדרש להגיש התייחסותו לבקשה תוך 30 יום מיום קבלתה.

במידה ולא התקבלה התייחסות גורם מאשר, ניתנים לו 30 יום נוספים להגיב.

במידה וגם לאחר 30 יום נוספים לא נתקבלה תגובה, יש סמכות לרשות הרישוי לאשר את הבקשה ללא אישור הגורם ובלבד שידעה על כך את הגורם המאשר.

לאחר קבלת אישורים מכל הגורמים המאשרים יונפק רישיון עסק ויועבר לחתימת ראש המועצה.

רק ראש המועצה מוסמך לחתום על רישיון עסק אלא אם נמצא מחוץ לארץ ואז סגנו יכול לחתום.

אינפו רישוי עסקים.pdf