1.  שפכיםהגדרות לפרק זה:

"שפכים" – פסולת נוזלית המוזרמת ממפעל למערכת ביוב או למאגר, למעט שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח של המפעל.

  1. שפכים שמקורם מפעילות העסק יוזרמו אך ורק למערכת הביוב של המועצה ורק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של  כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  2. חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים, שפכים המכילים פסולת תעשייתית ופסולת, למערכת מי הנגר.
  3. בעל עסק ימנע זיהום קרקע וזיהום מים על ידי עריכת סקר ומיפוי תשתיות ניקוז וביוב ; שימוש במערכת שליטה ובקרה, איתור תקלות, טיפול בתקלות וכדומה – הכל בהתאם לדרישת המועצה ותאגיד המים התנור.
  4. בכל אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  רשאית המועצה או תאגיד המים מי התנור, לבצע דיגום שפכים כאמור בכללים.
  5. בעל עסק של אחד מסוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.3.1, שהמועצה (או תאגיד המים מי התנור)  החליטה לבצע בו דיגום, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שתורה לו המועצה או תאגיד המים מי התנור.
  6. בעל העסק יחויב בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו בעסקו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניהם.   
  7. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של בעל העסק  לדווח על כך באופן מידי למועצה ולתאגיד המים מי התנור ולפעול בהתאם להנחיותיהם ו/או המשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.