שילוט

  1. שילוט יותקן בהתאם להוראות חוק העזר לקצרין (מודעות ושלטים), התשס"ז-2006.
  2. בעל העסק יקיים את כל  האמור בנוהל קבלת היתר להצבת שילוט, לרבות מיקום השלט מידותיו וכדומה (מודעות ושלטים), התשס"ז -2006
  3. בעל עסק יגיש, למחלקה לשירותים עירוניים במועצה, בקשה להיתר הצבת שלט (קישור לטופס) ויציב את השלט בעסק רק לאחר שקיבל  היתר  לכך ממנהל המחלקה לשירותים עירוניים במועצה ושילם אגרה כקבוע  בחוק העזר המוזכר בסעיף 6.1.
  4. רישיון להצבת השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדרית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר