מזיקיםהגדרות לפרק זה:
"מזיקים"- בעלי חיים כגון מכרסמים ,זוחלים, חרקים , עופות ועוד, אשר גורמים נזקים לבעלי חיים או לבני אדם, לצמחים ולרכוש. מזיק תברואי, כגון יתוש, נמלה, זבוב, תיקן ומכרסם, עלול לגרום מחלות או פגיעות גופניות.

  1.  בעל העסק ינקוט  פעולות שוטפות למניעת רבייה והתפשטות מזיקים בעסקו, כגון אחסון נאות של פסולת ושלילת תנאים להיווצרות בתי גידול.
  2. בעל העסק יבצע באופן שוטף, או על פי הנחיות המועצה בנוגע לתדירות, ניטור לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים. תוצאות הניטור יתועדו ויוגשו למועצה על פי דרישה.
  3.  במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק אמצעים לסילוק בתי הגידול - לרבות הדברת מזיקים.
  4.  פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו על ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975. ההדברה תתבצע תוך נקיטת אמצעי זהירות ובהתאם להוראות כל דין.
     
  5. העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות.
  6. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד -  1994, ונרכשו כדין.