דרישות כלליות מעסקים (להלן: "הדרישות הכלליות"):

כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן במלואן (ככל שהינן רלוונטיות לעסקו) וזאת בנוסף לאמור בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון לבצע במלואן, את כל הדרישות החוקיות האחרות החלות עליו, גם אם לא פורטו במסגרת הדרישות הכלליות שלהלן.

1. כללי:

  1. כל שינוי בהוראות כל דין, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את בעלי העסקים ואת מבקש הרישיון, מבלי שתחול על המועצה כל אחריות ו/או חבות בשל כך.
  2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
  3. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף על הדרישות הכלליות והפרטניות מטעם רשות הרישוי, גם כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לכל פריט עיסוק וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
  4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחום המועצה המקומית קצרין, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך זה.
  5. מבקש הרישיון בתחום המועצה המקומית קצרין, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
  6. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.
  7. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  8. ככל שקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישיון לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי, התשע"ג – 2013, יחולו על אותו עסק גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.