חיפוש חיפוש
search

מכרז פומבי 5/2019 – שרותי רו"ח, הנה"ח ושכר

מספר מכרז
5/2019
עלות מסמכי המכרז:
1000 ש"ח
תיאור המכרז:

המועצה המקומית קצרין – מכרז פומבי מס' 5/2019

מתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר ושרותי ראיית חשבון עבור המועצה.

 

פתיחה + החלטה – מכרז 5-2019 – שירותי הנהלת חשבונות

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה, טלפון 04-6969630

עלות ההשתתפות במכרז היא 1000 ש"ח.

ניתן לשלם במחלקת הגזברות של המועצה המקומית ואת טפסי המכרז ניתן לקבל במשרד מנכ"לית המועצה בהצגת קבלה על התשלום בין השעות 9:00 – 15:00 בימים א-ה'.

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

ניתן להעביר שאלות עד ליום ה 26.6.2019 בשעה 12:00 למר מאור אוחנה, גזבר המועצה במייל – gizbarut@qatzrin.muni.il

את ההצעות יש למסור בשני עותקים כרוכים במעטפה סגורה עליה יירשם" "מכרז פומבי מס 5/2019". על המציע לחתום על כל עמוד ולמסור ידנית בלבד עד ליום ה 25.7.2019 בשעה 15:00.מסמכי מכרז פומבי 5/2019 שירותי רו"ח הנה"ח ושכר

 

קובץ תשובות לשאלות הבהרה לעיון:

תשובות לשאלות הבהרה 15.7.19