חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 9.1.2019

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 9.1.19

על סדר היום:

נציג המועצה המקומית במכון שמיר

מינוי נציגים לחבר הנאמנים במכללת אוהלו

מינוי נציגים להנהלת חפ"ק