חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול ישיבת מליאה 293 – 29.11.2018

פרוטוקול ישיבת מליאה 293 – 29.11.2018

פרוטוקול ישיבת מליאה 293

 

נושאים:

  1. חתימה על הצהרת אמונים
  2. אישור פרוטוקול 292
  3. אישור זכות חתימה על מסמכי המועצה
  4. בחירת ועדות המועצה ותאגידיה

נספחים:

  1. שאילתא – תוכנית מרום
  2. תשובה לשאילת תוכנית מרום
  3. חוות דעת יועץ משפטי בנוגע למינוי נציגי המועצה בתאגידים עירוניים
  4. חוות דעת יועץ משפטי בנוגע לבחירת סגן לראש המועצה
  5. חוות דעת יועץ משפט בנוגע להרכב ועדת ביקורת
  6. חוות דעת היועץ המשפטי בנושע להקצאת חדר קבוע לחברי מועצה