חיפוש חיפוש
search

מליאה 280

פרוטוקול מליאה 280 מיום ה 9.1.2017 – פרוטוקול ישיבת מליאה 280

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול שלא מן המניין בנושא תקציב
  2. המשך חברות דירקטרים מטעם המועצה בתאגיד התנור
  3. תב"רים – מצב טבלה – טבלת תברים 280
  4. השתתפות ראש המועצה ביריד עליה.
  5. ביטול השירות הוטרינרי הרשותי והאצלת סמכויות הרשות להענקת שירותים בתחום הוטרינריה לאכול גליל מזרחי
  6. הצעות לסדר