דלג לתוכן העמוד

- קול קורא - יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

קול קורא יור עדת ערר קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית מועצה מקומית קצרין: מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1967 מבקשת, המועצה המקומית קצרין לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית. על המועמדים להיות תושבי המועצה המקומית קצרין, הכשירים להיבחר כחברי מועצה, ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

א. דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

ב. סייגים למינויים לא ייבחר ולא יכהן כיו"ר וועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר לבין עניין אחר שלו לרבות עניין של קרובו או של גוף שהוא או קרובו הם בעלי שליטה בו ובכלל זה:

 1. מי שמספק שירותים למועצה מקומית קצרין או מייצג אותה.
 2. מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד מועצה מקומית קצרין ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

ג. משך המינוי: המינוי הינו לתקופה בת ארבע שנים, עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע שנים.

ד. פרטים נוספים

 1. לבקשת המועמדות יש לצרף קו"ח, אסמכתא המעידה על מגורים במועצה המקומית קצרין, אסמכתא על עיסוק בתחומים המפורטים לעיל ורישיון עו"ד בתוקף, יש להגיש לכתובת הדוא"ל:
  Mazkiram@qatzrin.muni.il בציון פרטי ההליך, וזאת לא יאוחר מתאריך ה 20.12.18, יב' טבת תשע"ט בשעה 12:00. מועמדות שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.
 2. פרטים נוספים אודות קול קורא זה ניתן לקבל אצל גב' לילך גבע, באמצעות פניה בדוא"ל או בטלפון 04-6969620.
 3. רק מועמדים מתאימים שעומדים בכל דרישות הסף יוזמנו לראיון.
 4. לתפקיד יו"ר הוועדה יוזמנו שלושת המועמדים בעלי הותק והניסיון הגדולים ביותר מבין כל המועמדים שעומדים בכל דרישות הסף.
 5. מודגש, כי למועצה הרכב אחד של וועדת ערר. וועדת הערר מתכנסת בהתאם לצורך. המועצה לא מתחייבת להיקף זה או להיקף אחר של שעות.
 6. המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות.
 7. המועצה שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מציע ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לצפייה בקובץ לחץ כאן