דלג לתוכן העמוד

מאגר יועצים 2020 – הזמנה להרשמה

מועצה מקומית קצרין

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים

מועצה מקומית קצרין והחברה הכלכלית לפיתוח קצרין (להלן – המועצה) מזמינה בזאת יועצים

ונותני שירות שונים, אשר עונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו-5/17 (להלן – נוהל משרד הפנים).

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההזמנה בדף הפייסבוק של המועצה, וכן בדף הבית באתר האינטרנט שלה, בכתובת http://www.katsrin.com

שאלות הבהרה בעניין הליך זה ניתן להפנות בדוא"ל rehesh@qatzrin.muni.il וזאת עד ליום 6.2.2020 -בשעה 12:00.

על המעוניינים להיכלל במאגר היועצים להגיש בקשתם כמפורט במסמכי הבקשה בצירוף כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים, בקובץ PDF לדוא"ל   rehesh@qatzrin.muni.il – תמי כהן, מנהלת רכש.

המועד האחרון להגשת הבקשות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, הינו עד ליום 7.2.2020 בשעה 12:00 בדיוק.

הצעות שיוגשו עד למועד הנקוב ידונו בוועדה שתתקיים לצורך הקמת המאגר. בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב ידונו במועדים שייקבעו על-ידי וועדת ההתקשרויות מעת לעת.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בנוסח מודעה זו ובין מסמכי ההליך – תגברנה ההוראות ש במסמכי ההליך.

בברכה,

מועצה מקומית קצרין

הזמנה להיכלל במאגר היועצים 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז