דלג לתוכן העמוד

31/2019 - 31/2019 - למתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר ושירותי ראיית חשבון עבור מועצה מקומית קצרין

מחיר: 1000

תשובות לשאלות הבהרה 10.10.19

מכרז פומבי 31-2019 סופי

מתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר ושירותי ראיית חשבון עבור המועצה

חלק א - הודעה בדבר פרסום מכרז מועצה מקומית קצרין (להלן: ״המועצה״) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר וראיית חשבון עבור מועצה מקומית קצרין, הכל על פי דרישות המכרז והחוזה, אשר יקראו להלן – ("השירותים״).  

רכישת המכרז את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה, טלפון 046969630 עלות ההשתתפות במכרז היא 1,000 ₪. ניתן לשלם במחלקת הגביה של המועצה ואת טפסי המכרז ניתן לקבל במשרדי מנכ"לית המועצה בקומת הכניסה בהצגת קבלה על התשלום, בין השעות 09:00 עד 15:00 בימי א עד ה.

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי מנכ"לית המועצה או באתר המועצה שכתובתו http://katsrin.com/.

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.

  שאלות הבהרה עד ליום 7.10.19 בשעה 12:00, ניתן להעביר שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז למר מאור אוחנה גזבר המועצה, באמצעות אימייל gizbarut@qatzrin.muni.il.

באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

הגשת ההצעות את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב- 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם: ״מכרז פומבי מס 31/2019״.

על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז, למלא את טופס ההצעה (נספח ג') בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 24.10.19 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר אצל מנכ"לית המועצה (אין לשלוח בדואר).

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.

לצפייה בקובץ לחץ כאן