דלג לתוכן העמוד

22/2019 - מכרז פומבי מס' 22/2019 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות למועצה המקומית קצרין

מחיר: 2500 ש"ח

מכרז פומבי מס' 22/2019 - לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מחיר המכרז 2500 ₪

  לעיון במסמכי המכרז - מסמכי מכרז 22/2019

מועד אחרון להגשה – יום ב' 26/08/2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת ראש המועצה המקומית קצרין, קומה ג'. את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה.