דלג לתוכן העמוד

43586 - מכרז פומבי 5/2019 - שרותי רו"ח, הנה"ח ושכר

מחיר: 1000 ש"ח

המועצה המקומית קצרין - מכרז פומבי מס' 5/2019 מתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר ושרותי ראיית חשבון עבור המועצה.

פתיחה + החלטה - מכרז 5-2019 - שירותי הנהלת חשבונות

רכישת המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה, טלפון 04-6969630 עלות ההשתתפות במכרז היא 1000 ש"ח. ניתן לשלם במחלקת הגזברות של המועצה המקומית ואת טפסי המכרז ניתן לקבל במשרד מנכ"לית המועצה בהצגת קבלה על התשלום בין השעות 9:00 - 15:00 בימים א-ה'.

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

ניתן להעביר שאלות עד ליום ה 26.6.2019 בשעה 12:00 למר מאור אוחנה, גזבר המועצה במייל - gizbarut@qatzrin.muni.il

את ההצעות יש למסור בשני עותקים כרוכים במעטפה סגורה עליה יירשם" "מכרז פומבי מס 5/2019". 

על המציע לחתום על כל עמוד ולמסור ידנית בלבד עד ליום ה 25.7.2019 בשעה 15:00.

מסמכי מכרז פומבי 5/2019 שירותי רו"ח הנה"ח ושכר

קובץ תשובות לשאלות הבהרה לעיון: תשובות לשאלות הבהרה 15.7.19