את נוסח הבקשה יש להגיד לגברת חדווה סרוסי

רכזת רישוי עסקים

מייל: Hedvas@Qatzrin.muni.il

טלפון - 04-6969650

 

38960620 אוגדן שאלות תשובות מדור חוסן נוסח 6 26.04.20.pdf

 

הבהרות בנוגע לצימרים:

השכרת צימר למבודד בית - אין איסור על השכרת צימר.

אם השאלה היא האם חל איסור על השכרת צימרים – התשובה היא לא.
 

 

תנאי התו הסגול:

1.   הסדרת מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה. - לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

2.   בעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

      א.   בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – שני עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.

      ב.   בחדש שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.

      ג.   ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים.

3.   אכילה או שתיה תתבצע, ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.

4.   המעסיק יאפשר ככל הניתן לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.

5.   על המעסיק לנהל רישום ככל האפשר, באופן ממוחשב של כל אלה:

      א.   מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.

      ב.   רישום מספר התשאולים שביצע.

      ג.   מדידת חום לנכנסים.

      ד.   דיווח על מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום.

6.   כל עובד יעבוד ככל האפשר, מול ספקים קבועים.

7.   מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ ככל האפשר, את אות קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

8.   מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה ושהייה של עובד במקום עבודה, אם גילו עולה על 67 שנים, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020) עד יום כ"ד בניסן התש"ף (18 באפריל 2020), כולה או חלקה.

9.   נודע למעסיק כי במקום העבודה שהה חולה כהגדרתו בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 יש לדווח לרופא המחוזי ולקבל ממנו הנחיות.

10.   על מנכ"ל העסק והממונה קורונה לחתום על התצהיר המצורף לתקנות.

11.   המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום  העבודה, במקום בולט לעין.

12.   הנחיית העובדים לשמירה על כללי היגיינה קפדנית ושמירת מרחק של 2 מטרים בין העובדים.

13.   חיטוי יומי של משטחים במקום העבודה.

 

 

תקנה 7 – 2020 מיום 24/4/20
 

"(א1) מספרה – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:

1.   בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת

      השנייה, ולפיה הו עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6).

2.   המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור התקנה 3א(1)(א) ו- (ב)

      ו-(6), בשינויים המחויבים.

3.   המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על

      חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק, מבלי לגרוע מהאמור יבצע חיטוי של הכלים והכיסא אשר היו   

      בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.

4.   בעת הטיפול בלקוח יחבוש העובד מסיכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, יעטה כפפות

      ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח.

5.   המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין

      הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה. בעל העסק יציב במקום בולט

      לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.

6.   המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק

      לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל ספר. בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ- 4 לקוחות סך הכל

      ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר, לא יותר מ- 6 לקוחות, ובעסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא יותר מ- 8

      לקוחות. המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר

      הלקוחות המותר בעסק. המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים למקום

      בהתאם לאמור בפסקת משנה זו. "