חיפוש חיפוש
search

תיקוני תקנות – כלי רכב לא מרושיינים

להלן מסמך בנוגע לכלי רכב ממונעים לא מרושיינים – תיקונים לתקנות התעבורה.

כלי רכב ממונעים לא מרושיינים – תיקוני תקנות

בהמשך להחלטת ממשלה מיום 14.10.2018 בנושא הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע, ביום 18.2.2019 פורסמו תיקוני חקיקה שנועדו ליישם החלטה זו, כמפורט להלן:

אופניים חשמליים

1 . הנהיגה באופניים חשמליים מותרת רק למי שיש ברשותו רישיון נהיגה לכל דרגה )למעט רישיון

לטרקטור ומכונה ניידת וכן כולל רישיון נהיגה שאינו בתוקף( או שעשה מבחן תיאוריה לקבלת

רישיון נהיגה )כולל בחינה שעוברים תלמידי כיתות י' במסגרת לימודי החינוך התעבורתי(.

מי שאיננו מחזיק ברישיון נהיגה או שלא עשה מבחן תיאוריה, יהיה עליו לעבור בחינה ייעודית

לרכיבה על אופניים חשמליים ולקבל אישור הכשרה מאת רשות הרישוי בדבר עמידתו בהצלחה

בבחינה זו.

מי שגילו 15.5 רשאי לגשת ולהיבחן בבחינה הייעודית.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019 .

2 . על רוכב אופניים לוודא כי האופניים החשמליים עומדים בתנאי השימוש של התווית המודבקת על

האופניים.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019 .

3 . חובה להדביק פס מחזיר אור על קסדה בעת נהיגה על אופניים חשמליים כך שייראה בבירור ע"י

המשתמשים האחרים בדרך.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019 .

4 . איסור על כל אדם )כולל יצרן, יבואן או משווק( לבצע שינויים במבנה אופניים חשמליים באופן

שיגרום לכך שהם יפסיקו לעמוד בתנאים הקבועים בהגדרה של אופניים חשמליים.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019 .

גלגינוע (קורקינט חשמלי)

1 . הנהיגה בקורקינט חשמלי מותרת רק למי שיש ברשותו רישיון נהיגה לכל דרגה )למעט רישיון

לטרקטור ומכונה ניידת וכן כולל רישיון נהיגה שאינו בתוקף( או שעשה מבחן תיאוריה לקבלת

רישיון נהיגה )כולל בחינה שעוברים תלמידי כיתות י' במסגרת לימודי החינוך התעבורתי(.

מי שאיננו מחזיק ברישיון נהיגה או שלא עשה מבחן תיאוריה, יהיה עליו לעבור בחינה ייעודית

לרכיבה על אופניים חשמליים ולקבל אישור הכשרה מאת רשות הרישוי בדבר עמידתו בהצלחה

בבחינה זו.

מי שגילו 15.5 רשאי לגשת ולהיבחן בבחינה הייעודית.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019 .

2 . ביטול לבישת אפוד זוהר בזמן תאורה בעת נהיגה על קורקינט חשמלי.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019 .

3 . חובה להדביק פס מחזיר אור על קסדה בעת נהיגה על קורקינט חשמלי כך שייראה בבירור ע"י

המשתמשים האחרים בדרך.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019 .

4 . איסור נהיגה בכלים שאינם מסומנים במדבקת סימון זיהוי גלגינוע (קורקינט חשמל). במדבקה

יצוינו הפרטים הבאים:

א. שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם קיים.

ב. הודעה בדבר הגבלת גיל הנהיגה, לגיל 16 לפחות.

ג. מספר סידורי של הגלגינוע.

ד. משקל עצמי של הגלגינוע.

ה. משקל מרבי של רוכב.

ו. הספק מירבי.

ז. מהירות מרבית.

בהתאם לתיקון לתקנות, חל איסור לנהוג בכל כלי חשמלי שאינו נושא מדבקה כאמור וכן חל איסור על כל אדם לבצע שינויי במבנה הגלגינוע באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור במדבקת הסימון וכן באופן שהוא יפסיק לעמוד בדרישות הבאות:

א. עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) דרישות בטיחות ושיטות בדיקה". –

ב. הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט.

ג. המנוע מופעל באמצעות מצערת יד.

ד. המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים.

ה. מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש.

ו. משקלו העצמי אינו עולה על 30 ק"ג.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019 .

רכינוע (סגווי והוברבורד)

איסור נהיגה בכלים שאינם עומדים בדרישות הקבועות בתקנות לעניין הגדרת רכינוע (סגווי והוברבורד).

רכינוע מוגדר בתקנות התעבורה ככלי שמתקיימים בו התנאים הבאים:

א. רוחב הכלי אינו עולה על 90 ס"מ.

ב. ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף וערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית.

ג. הכלי מיועד לנוסע אחד בלבד.

ד. מהירותו המרבית אינה עולה על 13 קמ"ש.

ה. משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג.

ו. משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג.

ז. קיבל אישור ממעבדה מוסמכת שהוא עומד בדרישות טכניות המפורסמות בנוהל של אגףהרכב במשרד התחבורה לעניין יציבות, נראות ומניעת החלקה. בהתאם לתיקון לתקנות, חל איסור לנהוג בכל כלי חשמלי שאינו עונה לתנאים הנ"ל וכן חל איסור על כל אדם לבצע שינויי במבנה הרכינוע באופן שיגרום לכך שהוא יפסיק לעמוד בתנאים הנ"ל כתנאי לחוקיות השימוש בהם.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019 .

תיקון כללי

לצורך שמירה על האחידות בתקנות שונה המינוח הקיים בחלק מן התקנות "מרוכב" על כלים חשמליים

ל"נוהג" בהם, כך שיובהר כי רכיבה על כלי חשמלי משמעותה נהיגה.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019 .