חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 288

פרוטוקול מליאה מס' 288 – 9/2017 – פרוטוקול ישיבת מליאה 288
יום שני בתאריך 20.12.17.

על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול קודם 287
2. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
3. חוק עזר איכות הסביבה
4. ענייני כ"א