חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 282

פרוטוקול ישיבת מליאה 282 מס'  3/2017 – פרוטוקול 282

מיום שני בתאריך 8.5.17.

על סדר היום :

  1. אישור פרוטוקול קודם 281
  2. מינוי דירקטורים לעמותת קרית חינוך גולן.
  3. תב"רים
  4. הצעת ועדת שמות לרובע 11 ולרחובות בו.
  5. פתיחת חשבון בבנק פועלים לטובת תיקי השקעות ע"פ הנחיית חוזר מנכ"ל.
  6. ועדת הקצאות.