דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: 48/2021 - מתן שירותי דוברות ויחסי ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 30/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 16/01/2022 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

  1. המועצה המקומית קצרין (להלן  -  "המזמין"),  מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור.
  2. את מעטפת המכרז, ובה פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קצרין בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של  1,500 ₪ לכל מעטפת מכרז, שלא יוחזרו; התשלום יבוצע במזומן או בהמחאה בנקאית לפקודת המועצה המקומית קצרין (למוטב בלבד);  לא תורשה הגשת הצעות אלא על ידי מציע שרכש את מעטפת המכרז. ניתן לפנות בשאלות על התשלום לגב' ורוניקה שוורצמן בטלפון 04-6969630.
  3. את ההצעות יש להפקיד ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה המקומית קצרין, במעטפות  סגורות,  נושאות ציון  "מכרז פומבי  48/2021", בהתאם לתנאי המכרז, עד ליום  16.1.2022 בשעה 12:00 בצהרים.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: 16.1.2022 בשעה 12:00. מעטפה שתוגש לאחר שעה זו, ולו בדקות אחדות, לא תתקבל.
  5. שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל – [email protected]  עד ליום 9.1.2021 בשעה 12:00.
  6. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  7. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים.

להלן שאלות ותשובות הבהרה - 10.1.2022:

שאלה

תשובה

סוגיית הגשת הערבות: כתוב כי לאחר הודעה לזוכה עליו יהיה להגיש את הערבות, אך בנוסף מופיע כי עלינו להגיש ערבות עם מסמכי המכרז, האם הכוונה הינה שעלינו לחתום על הערבות ולצרף אותה כהתחייבות להעמיד אותה במידה ונזכה ולאחר הודעה על הזכייה הזוכה יגיש ערבות בנקאית?

יש ערבות מציע ויש ערבות ביצוע. ערבות מציע זו ערבות שהבנק מנפיק ומגישים אותה עם הגשת ההצעה כבטוחה לכך שהמציע יעמוד בהצעתו ולא יחזור ממנה.

לאחר מכן יש להכין ערבות נוספת שהיא ערבות ביצוע שאותה מוסרים אם המציע נמצא כזוכה והוא מקבל חזרה את הערבות מציע שלו תחת ערבות הביצוע.

נדרש לצרף 'תקליטור' עם כל מסמכי המכרז, האם ניתן להגיש דיסקונקי או שעלינו לצרוב הכל על דיסק?

ניתן להגיש דיסק און קי שנבדק שאין בו תוכנות רוגלה.

 

ערבות בנקאית - האם צריך להקים ערבית במעמד הגשת המכרז או במידה וזוכים במכרז?

יש ערבות מציע ויש ערבות ביצוע. ערבות מציע זו ערבות שהבנק מנפיק ומגישים אותה עם הגשת ההצעה כבטוחה לכך שהמציע יעמוד בהצעתו ולא יחזור ממנה.

לאחר מכן יש להכין ערבות נוספת שהיא ערבות ביצוע שאותה מוסרים אם המציע נמצא כזוכה והוא מקבל חזרה את הערבות מציע שלו תחת ערבות הביצוע.

תשלום דמי מכרז - האם ניתן בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי בטלפון?

ניתן לשלם בטלפון – 046969630. עלות המכרז 1500 ₪.

החברה בבעלותי ואשר אני מכהן כמנכל שלה קיימת 4 שנים. לי יש נסיון בתחומי הצעת המכרז של כ15 שנים. האם ה5 שנים לחברה תנאי בסיס?

לא יחולו שינויים בתנאי סף זה. חמש שנים הינם תנאי סף להגשת המכרז.

במידה ויש צורך בערבות מציע- אבקש לדעת מה סכום הערבות ועד לאיזה תאריך יש להקצות אותה על מנת שאטפל בכך מול הבנק ואספיק לעמוד בזמנים של המכרז...

 

בשל אי הבהירות בענין ערבות המציע,  הרינו להודיע כי בלא שהדבר יהוה תקדים למקרים אחרים, 

לא תדרש במכרז זה ערבות מציע.

הזוכה במכרז ידרש להמציא לאחר קבלת הודעת הזכיה ערבות ביצוע בנוסח המפורט בחוזה.