דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 2021\41 לניהול והפעלת מרכז לשירותי רפואה דחופה בקצרין

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2021\41 לניהול והפעלת מרכז לשירותי רפואה דחופה בקצרין סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 11/10/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 29/11/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מכרז פומבי מס' 202141 לניהול והפעלת מרכז לשירותי רפואה דחופה בקצרין

הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית קצרין (להלן: "המועצה"), בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית גולן, מזמינה בזה קבלת הצעות לניהול והפעלת מרכז לשירותי רפואה דחופה ביישוב קצרין, אשר יספק שירותים רפואיים לתושבי קצרין, תושבי המועצה האזורית גולן ואזור רמת הגולן בכלל, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את חוברת המכרז והמסמכים הנלווים, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות בין הזוכה ובין המועצה (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של 2,500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא, במשרדי המועצה בימים א'-ה', בין השעות 08:30-15:30 בלבד.  או בטלפון 046969630 באמצעות כרטיס אשראי ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת https://katsrin.com

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה ובלתי מותנית בסך של 30,000 ₪ (שלושים  אלף ₪). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום 3.2.2022 והמועצה תהיה רשאית להאריכה בהתאם.

את ההצעה (בשני עותקים), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין "מכרז מס' _____202141__" (ללא סימנים מזהים של המציע) במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד ליום 4.11.2021 בשעה 15:00 בלבד.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.