חיפוש חיפוש
search

סקר אכיפה – רובע חן (10)

הועדה לתכנון ובניה קצרין

הועדה המקומית קצרין מתכבדת להודיע כי בהתאם להנחיות מנהל התכנון יערך בחודשים הקרובים ברובע 10 (חן)  סקר אכיפה.

במהלך הסקר, תינתנה התראות בגין חריגות בניה וחריגות ביצוע.

חריגות שלא תטופלנה, תועברנה להליך אכיפה משפטי. אנא הקפידו לעמוד על דיני התכנון והבניה.

 

תושבים ובעלי נכסים היודעים או החוששים כי קיימים אצלם הפרות של דיני התכנון והבניה, מתבקשים שלא להמתין ולפנות לאלתר למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין לשם הסדרתן.

אין באמור במודעה זו כדי לגרוע מפעולות אכיפה נוספות הנערכות וימשיכו להיערך באורח שוטף  ברחבי קצרין.